Έρευνα

Τα τελευταία χρόνια αναδύονται συνεχώς διάφορα θεωρητικά και πρακτικά ερωτήματα μέσα στο μεταβαλλόμενο και ασταθές ενεργειακό περιβάλλον. Τέτοια ερωτήματα, από τη δική μας οπτική γωνία, μπορεί να αφορούν τόσο το ρόλο, τη λειτουργία και τις ορθές πρακτικές των ενεργειακών κοινοτήτων, όσο και ευρύτερα προβληματικές που αφορούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα οικονομικά μοντέλα, τις κοινωνικές επιπτώσεις του ενεργειακού μετασχηματισμού, το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων καθώς και τη σχέση όλων αυτών με τη περιβαλλοντική και κλιματική κρίση.

Στη Collective Energy αναγνωρίζουμε ότι τα ερωτήματα αυτά χρήζουν προσεκτικής και εμπεριστατωμένης προσέγγισης και αυτός είναι ένας βασικός λόγος που η ερευνητική μας δραστηριότητα αποτελεί πυρηνικό στοιχείο της λειτουργίας μας. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται χάρη στη πολυετή ερευνητική εμπειρία διαφόρων μελών της Collective Energy και στις συνεργασίες μας με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και ανεξάρτητους ερευνητές, μεταξύ των οποίων κεντρικό ρόλο έχει η ερευνητική ομάδα SmartRue του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Community Energy Transition in the Ionian Islands – An analysis and scenario roadmap with focus on Corfu and Zakynthos (2021)

Για τη μελέτη αυτή η Collective Energy συνεργάσθηκε με την Greenpeace και την ερευνητική ομάδα SmartRUE του ΕΜΠ. Στόχος της ήταν να μελετήσει και στη συνέχεια να συνθέσει ένα σύνολο προτάσεων ώστε τα Ιόνια νησιά, και για την ακρίβεια η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, να μεταβούν ενεργειακά σε ένα μοντέλο που να βασίζεται σε τοπική ανανεώσιμη παραγωγή ενέργειας με όχημα ενεργειακές κοινότητες πολιτών με σεβασμό στα ιδιαίτερα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των νησιών αυτών.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση των δυο αυτών νησιών (οικονομική, κοινωνική, ενεργειακή κλπ) τα οποία βασίζονται κυρίως στο μαζικό τουρισμό, γεγονός που αποτυπώνεται καθαρά σε όλους τους τομείς. Μάλιστα, στην έρευνα αναδεικνύουμε τη συσχέτιση του προφίλ ηλεκτρικής κατανάλωσης με τον τουρισμό και τη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, τοποθετούνται οι στόχοι της ενεργειακής μετάβασης και βασιζόμενοι σε κάποια υποθετικά σενάρια υλοποίησης ενεργειακών έργων αξιολογούμε της συμμετοχή των ενεργειακών κοινοτήτων στη μετάβαση αυτή. Τέλος, συνθέτοντας τα συμπεράσματα της προηγούμενης μελέτης παραθέτουμε ένα σύνολο προτάσεων που αφορούν τα σημαντικότερα σημεία για την ανάπτυξη των ενεργειακών κοινοτήτων στα νησιά αυτά.

Η μελέτη αυτή αποτελεί μια προσπάθεια συνολικής προσέγγισης του ζητήματος της ενεργειακής μετάβασης μιας περιοχής και της ενεργού συμμετοχής σε αυτή των ενεργειακών κοινοτήτων.

Photovoltaics Enabling Sustainable Energy Communities: Technological Drivers and Emerging Markets (2021)

Οι τοπικές αγορές ενέργειας μπορούν, υπό συνθήκες, να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τις ενεργειακές κοινότητες. Στη δημοσίευση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα SmartRUE του ΕΜΠ και του KTH—Royal Institute of Technology, μελετούμε τα οικονομικά οφέλη μιας ενεργειακής κοινότητας που επενδύει σε μικρής κλίμακας φωτοβολταικά και, παράλληλα, υλοποιεί τοπική ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των μελών της κοινότητας. Το κίνητρο αυτής της μελέτης πηγάζει από το ανοικτό ερευνητικό ερώτημα που αφορά το κατά πόσο μια τοπική αγορά ενέργειας διαχειριζόμενη από μια ενεργειακή κοινότητα μπορεί να βελτιώσει την απόδοση μιας επένδυσης σε μικρής κλίμακας φωτοβολταικά πίσω από το μετρητή (behind the meter) από τα μέλη μιας κοινότητας.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική έρευνα που αφορά το συγκεκριμένο θέμα (τοπικές αγορές ενέργειας) και στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα εργαλείο για την μελέτη του οφέλους λειτουργίας μιας τοπικής αγοράς διαχειριζόμενη από μια ενεργειακή κοινότητα. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται μια τοπική αγορά ενέργειας που εξυπηρετεί τις προϋποθέσεις της υπόθεσης μελέτης που κάναμε. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε μια ενεργειακή κοινότητα που ιδρύεται υπό το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ.