Διακυβέρνηση

To βασικότερο όργανο της Collective Energy για τη λήψη αποφάσεων είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της που συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε απαιτείται η λήψη κάποια σημαντικής απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση όλα τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, ανεξαρτήτως συνεταιριστικών μερίδων, έχουν δικαίωμα μιας ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της ενεργειακής κοινότητας το οποίο είναι πενταμελές με διάρκεια θητείας τα δύο έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να υλοποιήσει τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις που ορίζει η Γενική Συνέλευση και αναλαμβάνει τη διαχειριστική λειτουργία του συνεταιρισμού.

Η λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας και των οργάνων της καθορίζεται σαφώς από το καταστατικό της. (Συνημμένο το καταστατικό)

Στη Collective Energy υιοθετούμε τις επτά συνεταιριστικές αρχές, που προκύπτουν από τη συσσωρευμένη εμπειρία του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος και που εξασφαλίζουν την ορθή και ομαλή λειτουργία των συνεταιρισμών.

Οι επτά συνεταιριστικές αρχές είναι οι ακόλουθες:

  • 1.Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή.
  • 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών.
  • 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών.
  • 4. Αυτονομία και ανεξαρτησία.
  • 5. Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση.
  • 6. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρσιμών.
  • 7. Μέριμνα για την κοινότητα.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.